Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự tích cực, sự hoạt động
  (số nhiều) hoạt động
  hoạt động khoa học
  những hoạt động của nàng bao gồm bóng quần vợt và hội họa

  * Các từ tương tự:
  Activity analysis, activity coefficient, Activity rate, activity ratio