Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (pleaded, Mỹ pled)
  (+ with,for) cầu xin, nài xin
  plead for mercy
  nài xin được khoan dung
  nàng nài xin chàng đừng bỏ nàng một mình
  lấy cớ
  họ đòi anh ta bồi thường thiệt hại nhưng anh ta lấy cớ là nghèo [không có tiền bồi thường]
  (+ for, against) bào chữa, biện hộ, cãi
  plead a case
  cãi cho một vụ
  plead for somebody
  bào chữa cho ai
  cãi chống lại ai
  (+ for) dùng lý lẽ để bệnh vực cho; dùng lý lẽ để ủng hộ cho
  bênh vực cho các tù chính trị
  ủng hộ cho sự hiện đại hóa giao thông công cộng trong thành phố

  * Các từ tương tự:
  pleadable, pleader, pleading, pleadingly, pleadings