Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nài nỉ, van xin
  may I entreat a favour of you?
  tôi có thể van xin ông cho tôi một ân huệ được không?
  please don't goI entreat you
  xin đừng đi, tôi van em

  * Các từ tương tự:
  entreatingly, entreatment, entreaty