Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

entreaty /in'tri:ti/  

  • Danh từ
    sự van xin
    lời van xin
    làm ngơ trước mọi lời van xin