Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    khẩn thiết, van nài