Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều) (luật học)
    lời biện hộ (thường dưới dạng viết)