Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  khẩn khoản, nài xin
  solicit favours
  nài xin ân huệ
  gạ gẫm, chài khách (gái điếm)

  * Các từ tương tự:
  solicitant, solicitation, solicitor, Solicitor-General, solicitorship, solicitous, solicitously, solicitousness, solicitude