Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Anh) cố vấn pháp luật, luật sư
  (Mỹ) công chứng viên
  người đi vận động (bỏ phiếu…)

  * Các từ tương tự:
  Solicitor-General, solicitorship