Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

attorney /ə'tɜ:ni/  

 • Danh từ
  (luật học)
  người được ủy quyền
  luật sư
  she refused to make a statement until she had spoken to her attorney
  chị ta từ chối không tuyên bố gì cả cho đến khi chị ta đã nói với luật sư của chị

  * Các từ tương tự:
  Attorney General, attorneyship