Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

solicitation /səlisi'teiʃn/  

  • Danh từ
    sự khẩn khoản, sự nài xin
    sự gạ gẫm, sự níu kéo, sự chài khách
    sự xúi giục