Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  khao khát, thèm muốn
  tôi đang thèm một điếu thuốc lá
  cầu xin
  cầu xin ai tha thứ

  * Các từ tương tự:
  craven, cravenly, cravenness, craver