Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nhát gan, hèn nhát

    * Các từ tương tự:
    cravenly, cravenness