Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • dụ dỗ, cám dỗ
    nó dụ dỗ cô gái bỏ nhà ra đi

    * Các từ tương tự:
    enticement, enticer