Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  dỗ, dỗ ngọt, tán tỉnh
  coax a child to take its medicine
  dỗ đứa bé uống thuốc
  tán ai làm gì
  coax something out of (from) somebody
  dỗ ngọt được cái gì của ai
  I had to coax the information out of him
  tôi đã phải nói ngọt để moi tin ấy từ anh ta

  * Các từ tương tự:
  coaxal, coaxer, coaxial, coaxial cable, coaxiality, coaxing, coaxingly