Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người dỗ ngọt, người tán tỉnh