Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

manipulate /mə'nipjʊleit/  

  • Động từ
    thao tác (máy..)
    lôi kéo, vận động
    nhà chính trị khôn khéo biết vận dụng dư luận quần chúng