Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

negotiate /ni'gəɜ∫ieit/  

 • Động từ
  (+ with) điều đình; thương lượng; đàm phán
  chúng tôi đã quyết định thương lượng với giới chủ về đòi hỏi lương bổng của chúng tôi
  negotiate a treaty
  đàm phán để ký một hiệp ước
  một cuộc dàn xếp qua thương lượng
  chuyển đổi (chứng khoán, hối phiếu)
  vượt qua (chướng ngại vật…)
  con ngựa vượt qua bức rào một cách dễ dàng
  the negotiating table
  bàn thương lượng (cuộc gặp chính thức để thương lượng về lương bổng, điều kiện…)
  cả hai bên đều còn từ chối tới bàn thương lượng