Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

utilize /'ju:təlaiz/  

 • Động từ
  dùng, sử dụng
  utilize solar power as a source of energy
  sử dụng năng lượng mặt trời như một nguồn năng lượng

  * Các từ tương tự:
  utilizer