Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] chủ yếu
    Chính phủ chủ yếu quan tâm đến việc kiềm chế lạm phát
    air consists chiefly of nitrogen
    không khí chủ yếu gồm có khí ni-tơ