Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

predominantly /pri'dɒminəntli/  

  • Phó từ
    hầu hết; phần lớn
    a predominantly English-speaking population
    dân hầu hết nói tiếng Anh