Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    ở mức độ lớn, một phần lớn
    his success was largely due to luck
    thành công của nó một phần lớn là do may mắn