Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

basically /'beisikəli/  

  • Phó từ
    về cơ bản
    basically I agree with your proposals
    về cơ bản tôi đồng ý với các đề nghị của anh