Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    hầu hết, phần lớn; thường là, chủ yếu là