Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

essentially /i'sen∫əli/  

 • Phó từ
  về cơ bản
  he's essentially a very generous man
  về cơ bản ông ta là một con người rất hào phóng
  nhất thiết
  "must I do it today?" "not essentially"
  "tôi có phải làm cái đó hôm nay không?" "không nhất thiết"