Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fundamentally /fʌndə'mentəli/  

  • Phó từ
    [một cách] cơ bản, [một cách] chủ yếu