Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] đặc biệt
    cái này đặc biệt dành cho bạn
    I love the country especially in spring
    tôi yêu miền quê đặc biệt là vào mùa xuân