Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

choreograph /'kɒriəgrɑ:f/  /'kɒri'əgræf/

  • Động từ
    biên đạo múa

    * Các từ tương tự:
    choreographer, choreographic, choreography