Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tamper with something
  can thiệp vào, lục lọi
  hồ sơ lưu trữ về cuộc họp đã bị lục lọi
  tamper with a jury
  hối lộ ban hội thẩm

  * Các từ tương tự:
  tamper-proof, tamperer, tampering