Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (xấu)
  (+in) xen vào, can thiệp vào
  don't meddle in my affairs
  đừng có xen vào việc của tôi
  (+with) lục lọi; nghịch
  Ai vừa lục lọi giấy tờ của tôi đây?
  đừng có nghịch dây điện, cậu có phải là thợ điện đâu

  * Các từ tương tự:
  meddler, meddlersome, meddlersomeness, meddlesomeness