Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  phân chuồng
  (khẩu ngữ, Anh) dồ dơ dáy
  tôi không muốn tên tôi bị sa vào việc dơ dáy ấy
  common as dirt (muck)
  xem common
  in a muck
  (Anh, khẩu ngữ)
  [ở trong tình trạng] luộm thuộm nhếch nhác
  you can't leave your room in a muck like that
  anh không thể để buồng anh [trong tình trạng] luộm thuộm nhếch nhác như thế được
  make a muck of something
  (khẩu ngữ)
  vấy bẩn
  làm hỏng
  I made a real muck of that exam
  kỳ thi này đã làm hỏng bét
  Động từ
  muck about (around)
  sống phất phơ; phí thời gian vào những hoạt động vô ích
  thôi đừng mất thời gian vào những việc vô ích nữa và làm xong việc đi
  muck in
  (Anh, khẩu ngữ)
  chia đều công việc cũng như chỗ ăn ở
  the officers had to muck in with their men
  sĩ quan ăn ở chung với binh sĩ của họ
  muck something out
  dọn sạch (chuồng ngựa…)
  muck something up
  (khẩu ngữ, Anh)
  làm bẩn
  muck up one's clothes
  làm bẩn quần áo
  làm hỏng việc
  tôi thực sự làm hỏng cơ may của mình vì đã tỏ ra kém cỏi trong cuộc phỏng vấn tuyển người làm

  * Các từ tương tự:
  muck-rake, muck-up, mucker, muckle, muckraker, muckraking, muckspreader, muckworm, mucky