Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bẩn, bẩn thỉu
    my hands are all mucky
    tay tôi bẩn cả rồi
    (Anh) mưa bão (thời tiết)