Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đáy tàu
  (cách viết khác bilge-water) nước bẩn ở đáy tàu
  (tiếng lóng) chuyện nhảm nhí
  don't give me that bilge!
  đừng có nói với tôi chuyện nhảm nhí đó!