Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bùn, bùn loãng
  chất nhớt (của ốc sên…)
  a trail of slime
  một vệt chất nhớt

  * Các từ tương tự:
  slime-gland