Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slime-gland /'slaimglænd/  

  • Danh từ
    (động vật học) tuyến nhớt (ở động vật thân mềm)