Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  váng, bọt
  khi nước thịt sôi, hãy vớt váng đi
  (nghĩa bóng, nghĩa xấu) cặn bã
  they are the scum of society
  chúng nó là cặn bã của xã hội

  * Các từ tương tự:
  scumble, scummy