Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự sơn đè lên để cải màu; lớp sơn đè lên để cải màu
  (hội họa) sự day
  Ngoại động từ
  sơn đè lên để làm cải màu
  (hội họa) day