Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest)
    có váng, có bọt; như váng, như bọt
    [thuộc] váng, [thuộc] bọt