Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bùn
  giày tôi lấm đầy bùn
  [as] clear as mud
  xem clear
  drag somebody (somebody's name) through the mire (mud)
  xem drag
  fling (sling; throw mud) [at somebody]
  bôi nhọ ai
  mud sticks
  tiếng dữ lâu quên
  somebody's name is mud
  xem name

  * Các từ tương tự:
  mud-slinging, mudbath, mudded, muddily, muddiness, muddle, muddle-head, muddle-headed, muddle-headedness