Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm rối tung lên, lục tung lên
  giấy tờ của tôi đã rối tung lên cả rồi
  muddle somebody up
  làm ai rối trí
  stop talking or you'll muddle me [upcompletely
  thôi đừng nói nữa, nếu không anh làm tôi rối tung lên bây giờ
  muddle somebody(something) up
  làm lẫn lộn
  I muddle up the dates and arrived three days late
  tôi lẫn lộn ngày tháng và đến trễ ba ngày
  muddle A [up] with B; muddle A and B [up]
  lẫn lộn A và B, không phân biệt được A với B
  anh hẳn là lẫn lộn tôi với người sinh đôi của tôi
  muddle along
  (xấu) sống không có lý tưởng
  muddle through (thường đùa)
  mày mò đăt được mục đích mặc dầu không có thiết bị thích hợp
  Danh từ
  sự bừa bãi lộn xộn
  your room's in a real muddle
  phòng anh thật là bừa bãi lộn xộn
  (số ít) sự rối rắm tâm trí

  * Các từ tương tự:
  muddle-head, muddle-headed, muddle-headedness, muddled