Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ)
    súp mướp tây

    * Các từ tương tự:
    gumboil, gumboot