Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (y học) áp xe lợi, chứng viêm nướu răng