Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bùn đặc
  cặn dầu (ở đáy thùng)
  chất thải (ở cống rãnh)

  * Các từ tương tự:
  sludger