Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chất bẩn, bụi
  quần áo nó đầy bụi
  đất nhão
  đống đất nhão bên cạnh con hào mới đào
  (khẩu ngữ) lời tục tĩu, lời thô bỉ
  talk dirt
  nói tục tĩu
  (khẩu ngữ) phân, cứt
  a pile of dog dirt on the road
  một đống phân chó trên đường
  (khẩu ngữ) chuyện ngồi lê đôi mách ác ý
  nó thích nghe những chuyện ngồi lê đôi mách ác ý về đồng nghiệp nó
  [as] cheap (common) as dirt
  (khẩu ngữ, nghĩa xấu)
  mạt hạng, hạ đẳng
  dish the dirt
  xem dish
  fling (throw) dirt at somebody
  nói xấu ai
  treat somebody like dirt (a dog)
  xem treat

  * Các từ tương tự:
  dirt cheap, dirt farmer, dirt road, dirt-eating, dirt-track, dirtily, dirtiness, dirty, Dirty float