Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Canadian /kə'neidiən/  

  • Danh từ
    người Canada
    Tính từ
    [thuộc] Canada