Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đất sét
  have feet of clay
  xem foot

  * Các từ tương tự:
  clay conduit, clay pigeon, clay pipe, clay-brained, Clay-clay, clay-cold, clay-coloured, clay-pan, clayey