Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • bồ câu đất sét (hình đĩa) ném lên không để làm bia tập bắn (một môn thể thao)