Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    tựa đất sét; chứa đất sét; phủ đất sét