Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clay pipe /,klei'paip/  

  • ống tẩu bằng đất sét