Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clay-cold /'kleikould/  

  • Tính từ
    lạnh cứng (người chết)