Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người chậm hiểu, kẻ đần độn, độ thộn

    * Các từ tương tự:
    muddle-headed, muddle-headedness